Rahastus

Alates 2014. aastast viime ellu Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, spordi- ja noorteprogrammi Erasmus+ noortevaldkonnas ning alates 2015. aastast siseriiklikku programmi Noortekohtumised.

See tähendab, et me:

  • teavitame programmi sihtgruppe ja laiemat avalikkust programmide Erasmus+: Euroopa Noored ja Noortekohtumised väärtustest, võimalustest ja tingimustest noortevaldkonnas;
  • nõustame projekti algatamisest ja arendamisest huvitatud noori, noorsootöötajaid ja noortevaldkonna organisatsioone;
  • pakume Eesti noortele ja noorteorganisatsioonidele partnerotsingu vahendusel võimalust leida koostööpartnereid;
  • algatame, koordineerime ja viime ellu kohalikke, riiklikke ja rahvusvahelisi infoüritusi, seminare, õppevisiitekoolitusi ja muid toetavaid tegevusi;
  • analüüsime taotlustähtajaks esitatud projekte ja projektide lõpparuandeid;
  • korraldame programminõukogu koosolekuid rahastusotsuste vastuvõtmiseks;
  • teavitame taotlejaid hindajate otsustest;
  • korraldame toetusesaajate ja SA Archimedes noorteagentuuri vahelisi lepingulisi suhteid;
  • teostame järelevalve- ja analüüsitegevusi toetust saanud projektide üle ning kajastame nende tulemusi.