Programmist

Erasmus+ on Euroopa Liidu programm aastateks 2014-2020mille kaudu rahastatakse rahvusvahelisi projekte hariduse-, spordi- ja noortevaldkonnas. 

Millest Erasmus+ koosneb? Erasmus+ ühendab endised rahvusvahelised kõrghariduse programmid (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, kahepoolsed programmid), Euroopa elukestva õppe programmid (Grundtvig, Erasmus, Leonardo, Comenius) ning noorteprogrammi Euroopa Noored (ing k Youth in Action). Uuena lisandus spordiprogramm.

Mida tähendab programm noorte jaoks?
 Noortevaldkonnas toetab programm noorte ja noorsootöötajate õpirännet (sh rahvusvahelist vabatahtlikku tööd), noorootöö kvaliteedi arendamist ning noortevaldkonna poliitikate kujundamist. Erasmus+ programmis on noortevaldkonna jaoks eraldi taotlusvormid ning kindel eelarve, mis moodustab 10% kogu programmi eelarvest.

Kes saavad rahastust taotleda? Erasmus+: Euroopa Noored programmist saavad toetust taotleda mitmesugused MTÜ-d ja SA-d, avalik-õiguslikud juriidilised isikud (nt kool, noortekeskus) ja ettevõtted (piiratud võimalused) ning ka mitteformaalsed noortegrupid – peamine, et projekti fookuses oleks noorte mitteformaalne õppimine ja/või noorsootöö arendamine. Loe taotlemise kohta täpsemalt iga tegevusvõimaluse juurest.

Miks vanad programmid liideti? Erasmus+ esindab terviklikumat vaadet elukestvale õppele, kaotab kindlad piirid valdkondade vahel, võimaldab uute sünergiate ja koostöövormide teket ning tagab tihedama seotuse formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppimise vahel.

Kes viib programmi ellu? Kõikides Erasmus+ programmiriikides on asutused, mis koordineerivad programmi elluviimist ja eraldavad toetusi – Erasmus+ riiklikud agentuurid. Eestis viib programmi ellu SA Archimedes.

Noorteagentuuri kodulehelt saad lugeda täpsemalt programmi võimalustest, eesmärkidest, taotlemise korrast ning projekti kvaliteetsest elluviimisest noortevaldkonnas.

Et saada terviklikku ülevaadet kõikidest programmi võimalustest, külasta Eesti Erasmus+ kodulehte või loe täpsemalt Euroopa Komisjoni Erasmus+ kodulehelt.