Eesmärgid

Erasmus+ programmi noorte valdkonna eesmärgid on:

  1. Noorte võtmepädevuste arendamine, noorte aktiivne tegutsemine Euroopa demokraatlikus elus, kultuuridevahelise dialoogi edendamine, s.h. solidaarsuse ja kaasatuse suurendamine, tööturu oskuste ja pädevuste arendamine
  2. Noorsootöö kvaliteedi tõstmine, koostöö edendamine noorsootöö ja teiste valdkondade vahel (tööturg, haridus jm)
  3. Teadmus- ja tõenduspõhise noortepoliitika arengu toetamine, valdkonna poliitikate kujundamine, mitteformaalse ja informaalse õppimise tunnustamine
  4. Rahvusvahelise noorsootöö tugevdamine

Erasmus+ programmi teostab oma eesmärke läbi projektitoetuste. See tähendab, et rahastatakse just neid projekte, mis aitavad oma tegevustega kaasa nimetatud eesmärkide saavutamisele.