Tingimused

EVT projektide prioriteedid on:

  • vähemate võimalustega noorte kaasamine;
  • kultuuridevahelise dialoogi, mitmekesisuse ja inimõiguste edendamine ühiskonnas;
  • noorte kriitilise mõtlemise oskuse ja meedia kirjaoskuse arendamine.

Võttes arvesse kriitilist olukorda Euroopas saavad noorsootöö, mitteformaalne õppimine ja vabatahtlik tegevus oluliselt panustada pagulaste, varjupaigataotleja ja immigrantide abistamisse või tõsta teadlikkust kohalikes kogukondades. Sellest tulenevalt on pagulasi, varjupaigataotlejaid ja immigrante kaasavad või vastava teemafookusega tegelevad projektid samuti väga oodatud.

Osalevad organisatsioonid

EVT-s saavad organisatsioonidena osaleda mittetulundusühingud, sihtasutused, sotsiaalsed ettevõtted, avalik-õiguslikud asutused kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil, sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsevad kasumit taotlevad asutused.

Vt lisa Programmijuhendist

Kõik organisatsioonid peavad olema akrediteeritud. Akrediteering peab olema vastav rollile, mis projektis võetakse( saatev, vastuvõttev, koordineeriv).

Vabatahtliku teenistuse osapooled Vabatahtlikus teenistuses on 3 osapoolt:
– vabatahtlik,
– saatev organisatsioon ja
– vastuvõttev organisatsioon.
Üks organisatsioonidest võtab lisaks koordineeriva rolli. Seda rolli võib täita ka neljas osapool ehk eraldiseisev koordineeriv organisatsioon. Koordineeriv organisatsioon ei saa asuda partnerriigis.
Projekti kestus 3-24 kuud
Teenistuse kestus  2-12 kuud
Erandina võib vähemate võimalustega noore teenistus (või projekt, kus on vähemalt pooled noored selgelt vähemate võimalustega noored) või vabatahtlike grupiteenistus (vähemalt 10 vabatahtlikku teevad teenistust samal ajal samas kohas) kesta 2 nädalat kuni 2 kuud.
Osalejate arv  Ühes projektis 1-30 vabatahtlikku.
Osalejate vanus ja elukohariik 17-30
vanuse alampiir – osalejad peavad olema saavutanud tegevuse alguskuupäevaks miinimumvanuse
vanuse ülempiir – osalejad ei tohi olla taotluse esitamise tähtajal vanemad kindlaks määratud maksimumvanusest.

Vabatahtliku registreeritud elukoht enne teenistust peab olema saatva organisatsiooniga samas riigis.

Mitu korda saab vabatahtlikku teenistus teha? Ainult 1 korra elus. Kui noor on varem osalenud lühiajalises teenistuses (maksimaalse pikkusega kuni 2 kuud), on tal võimalik hiljem ka pikaajaline teenistus teha.
Kes esitab taotluse?

Üks organisatsioonidest võtab koordineeriva rolli (tal on lisaks saatvale või vastuvõtvale ka koordineeriv akrediteering) ning taotleb projektitoetust oma asukohariigi Erasmus+ büroost. Kui üks partneritest on ELi naabruspiirkonna riigist, esitab taotluse programmiriigist pärit  partner. Erandkorras võib koordineerivaks organisatsiooniks olla ka eraldiseisev organisatsioon, kes taotleb toetust vastuvõtva organisatsiooni eest ning tegeleb paberimajanduse poolega (lepingud, aruandlus).

NB: Pöörame tähelepanu, et kui taotluse esitab regionaalse või riikliku tasandi avalik-õiguslik asutus ning sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsev kasumit taotlev asutus, siis väheneb osade kulukategooriate raames toetus 50% ulatuses. Reegel ei laiene koolidele ja ülikoolidele.

Tegevuste toimumispaik Programmiriikidest pärit vabatahtlikud saavad teha teenistuse teises programmiriigis või partnerriigis. Partnerriigist pärit vabatahtlikud saavad teenistust teha ainult programmiriigis. Eesti noortel on võimalik teha EVT ka mujal maailma riikides. Selleks tuleb taotlus esitada otse Euroopa Komisjonile ning EVT on sel juhul üks osa paljudest erinevatest projektitegevustest.
Ettevalmistav kohtumine (APV) Ette nähtud vaid projektides, mis kaasavad vähemate võimalustega noori ning sellisel juhul peab olema vajadus ettevalmistava kohtumise jaoks selgelt põhjendatud projektitaotluses. Kestab maksimaalselt 2 päeva (välja arvatud reisipäevad), 1 osaleja igast grupist. Kui vähemalt 1 osalejatest on projektis osalev noor, võib APV-l osaleda ka kuni 2 inimest ühest grupist.

Tutvu ka Euroopa vabatahtliku teenistuse:

taotlemise-banner-sinine[1]