Hindamine

Mis juhtub taotlusega pärast esitamist?

Sisu Moodul

Kui taotlus on esitatud, siis tuleb mõnda aega oodata. Sellel ajal tegutseb Noorteagentuuri konsultant teie taotlusega. Esmalt vaatab konsultant taotluse läbi ning kui taotluses on valesti/puudu mõni formaalne asi, siis küsitakse teilt seda pärast taotlustähtaega ja antakse aega parandusi/täiendusi teha. Kui täiendused jäävad tegemata, siis projekt tehnilisest kontrollist kaugemale ei jõua ning seda pole võimalik toetada.

Umbes 3 nädalat pärast taotlustähtaega jõuavad tehnilise kontrolli läbinud projektid ekspertide kätte, kes teie projekte sisuliselt hindama hakkavad. Hindamises lähtuvad nad programmijuhendis paika pandud hindamiskriteeriumitest ning hindavad projekti 100 palli skaalal. Toetada saab ainult neid projekte, mis koguvad vähemalt 60 punkti 100-st ning igas kategoorias vähemalt 50% maksimaalsest võimalikust punktide arvust.

Õpirände projektide hindamiskriteeriumid (noortevahetused, Euroopa vabatahtlik teenistus, noorsootöötajate õpiränne)
Strateegilise EVT hindamiskriteeriumid
Strateegilise koostöö projektide hindamiskriteeriumid (sh rahvusvahelised noortealgatused)
 Noorte osalusprojektide hindamiskriteeriumid

Umbes 1,5 kuud pärast taotlustähtaega koguneb Erasmus+ noortevaldkonna hindamiskomisjon, kes teeb Sihtasutusele Archimedes ettepaneku, milliseid projekte toetada ja milliseid mitte. Komisjoni  tegevus seisneb sihtasutusele Erasmus+ programmi taotlustele sõltumatutel eksperthinnangutel põhinevate toetuse eraldamise ettepanekute tegemises ja EVT akrediteeringu andmise ettepanekute tegemises. Programm Erasmus+ menetlusotsuse vaidlustamine ning vaidemenetlus toimub Haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.

Noortevaldkonna hindamiskomsjoni kuuluvad:
Eesti Noorteühenduste Liit
Eesti Õpilasesinduste Liit 
Eesti Üliõpilaskondade Liit
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
Eesti Noorsootöötajate Ühendus 
Eesti Noorsootöö Keskus
SA Archimedese noorteagentuur

Seejärel annab Noorteagentuur hiljemalt kuu aja jooksul kõigile taotlejatele hindajate otsusest teada. Kui otsus oli projekti toetada, sõlmib Noorteagentuur taotlejaga lepingu. Ühtegi projektiga seotud kulutust (nt lennupiletite ostmine) ei tohi teha enne, kui olete rahastuslepingu kätte saanud ning teate, mis tingimustel ja millal võite hakata toetust kasutama.

Õpirände- ja noorte osalusprojektide puhul saavad projektitegevused alata 3 kuud pärast tähtaega, strateegilise koostöö projektide puhul 4 kuud pärast tähtaega.