Taotlusvormi täitmine

Programm Erasmus+ toetuse saamiseks tuleb esitada kõik taotlused elektroonselt õigel vormil ja versiooni vormis (igal tähtajal uued vormid) selleks ette nähtud tähtajaks.

Altpoolt leiate:

  • 2016. aasta Euroopa vabatahtliku teenistuse akrediteerimisvorm (inglise keeles) täitmiseks. EVT akrediteerimisvormi võib täita ainult inglise keeles
  • 2016. aasta 04.10.2016 tähtaja e-vormide näidised (inglise ja eesti keeles) võtmetegevustes KA105, KA205 ja KA347. 2017. aasta ingliskeelsete vormide planeeritav laekumise aeg on novembri teine pool.

Enne taotlusvormi esitamist kontrolli kindlasti aegsasti üle, et kõik nõutud väljad oleksid täidetud ja et oled taotlusele lisanud kõik nõutud dokumendid: 1) allkirjastatud taotleja kinnitus kahel lehel ehk Declaration of Honour (osa M); 2) partnerite kinnituskiri, kus on mõlema partnerorganisatsiooni esindaja allkiri; 3) projekti tegevuskava, sh ettevalmistav kohtumine. Lisade ebakorrektne ja hilinenud esitamine võib muuta teie projekti abikõlbmatuks.

Palun veendu, et taotluse esitamise hetkeks on teie organisatsioonil (sihtasutused, mittetulundusühingud vms) esitatud viimane kohustuslik majandusaasta aruanne ning et see on nähtav Äriregistris staatusega “esitatud”. Selle puudumine võib muuta teie projekti abikõlbmatuks.

KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE

KA105 Õpirände taotlusvorm NÄIDIS (English) – noortevahetused, EVT, noorsootöötajate õpiränne
KA105 Õpirände taotlusvorm NÄIDIS (eesti keeles) – noortevahetused, EVT, noorsootöötajate õpiränne

KA1 Euroopa vabatahtliku teenistuse akrediteerimisvorm täitmiseks (English) – version 3.07

Kui soovite saada EVT akrediteeringut ja olla EVT andmebaasis üleval hiljemalt 2016 detsembri lõpuks, palume akrediteerimistaotlus esitada hiljemalt 20.11.2016.

Kui soovite saada EVT akrediteeringut ja olla EVT andmebaasis üleval hiljemalt 2017 veebruari tähtajaks, palume taotlus esitada hiljemalt 21.12.2016.

KA1 LISA noortevahetuse tegevuskava/ daily programme
KA1 LISA noorsootöötajate õpirände tegevuskava/ daily programme
KA1 LISA Euroopa vabatahtliku teenistuse tegevuskava/ EVS daily programme

KA2 – STRATEEGILINE KOOSTÖÖ (sh rahvusvahelised noortealgatused)

KA205 Strateegiline koostöö noortevaldkonnas (sh noortealgatus) taotlusvorm NÄIDIS (English)
KA205 Strateegiline koostöö noortevaldkonnas (sh noortealgatus) taotlusvorm NÄIDIS (eesti keeles)
KA2 LISA tegevuskava/ daily programme (strateegilised koostööprojektid ning rahvusvahelised noortealgatused)

KA3 – NOORTE OSALUSPROJEKTID

KA347 Osalusprojektide taotlusvorm NÄIDIS (English)
KA347 Osalusprojektide taotlusvorm NÄIDIS (eesti keeles)
KA3 Osalusprojektide tegevuskava /daily programme

PARTNERITE KINNITUSKIRI EHK MANDAAT (kõik partnerid peavad mandaadi esitama kõikide Erasmus+ noortevaldkonna projektide kohta, milles nad osalevad)

Partnerite kinnituskiri ehk mandaat
NÄIDIS – Korrektselt täidetud ja esitatud mandaat

Kui vormidega tekib tehnilisi viperusi, pöörduge palun kaja.ainsalu@archimedes.ee / 6979238. Samuti saab taotluse täitmisel abi näidistaotlusvormideste-vormide täitmise juhendist (inglise keeles) või meie endi poolt üles nopitud KKK-st. 

Kui õigeaegne elektrooniline esitamine ei õnnestunud tehniliste vigade tõttu, võib taotleja kahe tunni jooksul pärast ametliku taotluse esitamise tähtaega saata taotluse e-postiga koos kõikide lisadokumentidega oma riiklikule agentuurile. Kindlasti tuleb lisada salvestatud arvuti ekraanipilt (print screen), kus on näha ülevaade taotluse esitamisest (taotlusvormis punkt O.3) tõendamaks, et taotlust ei olnud võimalik elektrooniliselt esitada. Seejärel analüüsib riiklik agentuur juhtumit ja teavitab taotlejat edasistest sammudest. Küsimused taaskord suunata kaja.ainsalu@archimedes.ee / 6979238.

NB! KOOSTÖÖ PARTNERIIKIDEGA (partner countries):
Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega. KA105 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkondade võimalik eraldada maksimaalselt 25%. Konkurents toetuse saamiseks projektile, mis toimub koostöös partnerriikidega, on tihe. Soovitame seda arvesse võtta partnerite valikul ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt välja tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub justnimelt partnerriigiga.