Strateegiline EVT

Strateegiline Euroopa vabatahtlik teenistus

Strateegilise Euroopa vabatahtliku teenistuse projektide eesmärk on võimaldada kogenud EVT koordineerivatel organisatsioonidel luua süsteemset mõju kohalikul, piirkondlikul, riiklikul ja/või Euroopa tasandil. Loodav mõju peab kaasa aitama Erasmus+ eesmärkide ja prioriteetide saavutamisele ning panustama konkreetsete probleemide lahendamisele. Soovitame strateegilise EVT projektidel keskenduda ühele alljärgnevatest teemadest:

  • sotsiaalne kaasatus ning kõigi noorte võimalus osaleda Euroopa vabatahtlikus teenistuses;
  • noorte, organisatsioonide ja kogukondade teadlikkuse suurendamine Euroopa vabatahtliku teenistuse väärtusest ning selles osalemise võimalusest;
  • Euroopa vabatahtliku teenistuse teaduspõhisus ehk EVT projektide läbi saavutatavate tulemuste sügavam uurimine ja analüüsimine.

Seega lisaks tavapärasele EVT teenistuste elluviimisele ning nende kaudu loodavale mõjule on strateegilise EVT projekti ülesanne luua süsteemsemat ning laiemat strateegilist muutust.

Strateegiline EVT koosneb üldjuhul:

  • EVT teenistustest, mis viiakse ellu vastavalt EVT hartale nagu kõik ülejäänud EVT teenistused (loe lisa EVT üldosast) – süsteemsema mõju saavutamiseks peaks olema kaasatud rohkem, kui üks vabatahtlik.
  • täiendavatest tegevustest (complementary activities) – eesmärkide saavutamiseks ja süsteemse mõju tugevdamiseks võib projekt hõlmata täiendavate tegevuste elluviimist. Need võivad olla töövarjuna tegutsemine, koosolekud, töötoad, konverentsid, seminarid, koolitused, coaching, juhendamine jne.

Mille poolest erineb strateegiline EVT tavalisest EVT-st?

  • Eeldab laiemat strateegiliste eesmärkide seadmist ning kogenenud taotlejat.
  • Taotlemise hetkel ei pea olema kõik projektipartnerid fikseeritud.
  • Lisaks EVT teenistustele võib ellu viida täiendavaid tegevusi, mis toetavad strateegiliste eesmärkide saavutamist.
  • Võimalus kaasata assotsieerunud partnereid (associated partners)

Strateegilise EVT tingimused.
Strateegilise EVT hindamiskriteeriumid.
Strateegilise EVT rahastusreeglid.