Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Tingimused

Kes saab taotleda? MTÜ-d ja SA-d, kohaliku ja riigi tasandi avalik-õiguslikud asutused (KOV, kool, noortekeskus), sotsiaalsed ettevõtted, mitteametlikud noortegrupid (ingl informal group of young people), sotsiaalse vastutuse valdkonnas tegutsevad äriettevõtted. Noortegrupi puhul vastutab üks vähemalt 18-aastane grupiliige taotluse esitamise eest ja toetuse eraldamise korral ka lepingu sõlmimise eest. Pidage silmas, et noortegrupis peab olema vähemalt 4 noort, kelle vanus peab jääma vahemikku 13–30. Erandjuhtudel, nt siis, kui kõik noored on alaealised, võib gruppi esindada vanem täiskasvanu.
Projekti kestus 3–24 kuud
Noortevahetuse ehk tegevuse kestus 5–21 päeva (ei sisalda reisimisele kuluvat aega, nt lahkumispäev, kui sel päeval ei toimu ühtegi sisutegevust).
Eelkohtumine (Advanced Planning Visit = APV) Ettevalmistav kohtumine (APV) kestab maksimaalselt 2 päeva (pluss reisipäevad).
Osalejate arv 16–60 noort (pluss grupiliidrid ehk juhendajad).Taotlust täites veendu, et tegevuse detailides on sisestatud iga projektis osalev partner (sh partner, kelle riigis põhitegevus toimub). Igas grupis peab olema minimaalselt 4 liiget (grupiliidrit arvestamata). Igast osalevast riigist peab noori olema enam-vähem võrdselt, et soodustada mitmekesisust. Grupiliidrite arv sõltub grupi suurusest ja noorte taustast (vanus, eelnev kogemus jm), kuid igal rahvusgrupil peab olema vähemalt üks liider.
Osalejate vanus 13–30-aastased noored ja täisealised grupiliidrid, kellele vanusepiirang ei kehti.
Partnerlus 2 või rohkem partnerit eri riikidest (nt Eesti + 1 välisriik). Taotleja peab olema programmiriigist, partnerid võivad olla ka ELi naabruspiirkonna riikidest (partner country). NB! Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega.*
Eelkohtumise (APV) tingimused Üks grupiliider igast grupist. Kohtumisele võib kaasata lisaks ka ühe noore igast osalevast riiklikust grupist, kes hiljem võtab osa põhitegevusest. NB! APV peab toimuma projekti toimumisriigis.
Tegevuste toimumispaik Tegevused toimuvad ühe projektipartneri asukohariigis ja seega võivad toimuda ka ELi naabruspiirkonna riigis.
Kuhu taotlus esitada? Taotleva organisatsiooni riiklikule büroole. Kui projektitegevused viiakse ellu mõnes ELi naabruspiirkonna riigis, esitab üks programmiriigist pärit partner (nt Eesti) taotluse oma riigi Erasmus+ büroosse.

* NB! Koostöö partnerriikidega ehk ELi naabruspiirkonna riikidega (partner countries): kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega. KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkondadega võimalik eraldada maksimaalselt 25%. Seega on konkurents toetuse saamiseks koostöös partnerriikidega toimuvatele projektidele tihe. Soovitame seda partnerite valikul arvesse võtta ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt välja tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub just nimelt partnerriigiga.

Taotlemine