Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Hooliv klass

Kui hoolivad on sinu klassikaaslased? Kui hooliv oled sina ise? Kas oskate tekkinud konflikte rahumeelselt lahendada ja tunnete, et olete oma klassikaaslaste poolt hoitud?

Programm „Hooliv klass” annab 6.–7. klasside õpilastele suurepärase võimaluse õppida sotsiaalseid oskuseid ning suurendada hoolivust läbi üksteiste märkamise.

“Hooliv klass” on toeks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja kus õpilastel on seetõttu raskusi õppetööle keskendumisel. Kutsume igal kevadel klasse koos klassijuhtajaga kandideerima, et saada osa koolitustest ja toest, mida programm „Hooliv klass” oma koolitajatega pakub.

Hea läbisaamine on õpitav

Usume, et suhtlemisoskusi, hoolivust ja selle märkamist on võimalik õppida nagu kõiki muid eluks vajalikke oskusi. Kui soovid, et sinu klass ja klassijuhataja nendes teemades samuti oma meisterlikkust saaksid lihvida, siis räägi sellest programmist ka neile.

Noored on oma „Hooliva klassi” kogemusest kirjutanud nii.

  • Ma õppisin, et kui me kõik anname omalt poolt panuse, siis me oleme väga koostöökas klass.
  • Ma ei teadnud mõne klassikaaslase kohta, et ta võib olla nii tore ja abivalmis.
  • Ma võtan kaasa selle, et inimesed on toredad siis, kui sa oled nendega tore, et see on vastastikune.
  • Igaüks on eriline ning omamoodi ja kui sellega arvestada ning sellest aru saada, siis on kõigil tore koos olla.

Sisu Moodul

„Hooliv klass” on koolidele suunatud programm, mille eesmärk on õpetada oskusi ja pakkuda kogemusi, et aidata luua klassist hooliv meeskond. Programm on ennekõike mõeldud klassidele, mis ühtse meeskonnana ei toimi, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel. „Hooliv klass” on ainulaadne, kuna selles seotakse omavahel kooli- ja noorsootöö.

Programmi käigus koostatakse noorsootöö põhimõtetest lähtuv õpilastele keskenduv tegevuskava, mis käsitleb meeskonna loomist, teineteisega arvestamist, ühiste reeglite kehtestamist jms. Eesmärk on muuta koolikeskkond turvalisemaks, arvestavamaks ja hoolivamaks. Ühtlasi soovitakse suurendada noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu ning ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangemist.

Kogu programmi vältel vaadeldakse klassi meeskonnana, mille juhiks on klassijuhataja. Kuna klassijuhataja vajab klassis muutuste elluviimiseks lisatuge, näeb programm ette ka tugimeeskondade (nt huvijuht, sotsiaalpedagoog, psühholoog, aineõpetaja, õppealajuhataja, kohaliku noortekeskuse noorsootöötaja) koolitamist. Nii sisalduvadki programmis mitmed koolituspäevad nii klassile, klassijuhatajale kui ka tugimeeskondadele. Lisaks toetatakse klassijuhatajat mentorlussessioonidega, mille eesmärk on aidata tal ellu kutsuda, märgata ja hoida positiivseid muutusi.

Programmi mõju mõõtmiseks kaardistatakse klassi hetkeseis programmi sisenemisel ja lõppedes ning saadud andmeid võrreldakse omavahel.

2014. aasta lõpus pälvis „Hooliv klass” Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) noortevaldkonna aasta koostöö tiitli.

Programmi idee pärineb HTMi noorteosakonnalt ja Eesti Noorsootöö Keskuselt. Programm toetab Eesti noortevaldkonna arengukava (2014–2020) elluviimist, aidates kaasa koolinoorsootööle ja noorte tõrjutusriski vähendamisele.

Õpilased tunnevad ennast koolis paremini. Neile meeldib rohkem õppida ja nad saavad üksteisega paremini läbi.

Programmis osalenud klassijuhataja