Taotlusvormi täitmine

Programm Erasmus+ või Euroopa Solidaarsuskorpus toetuse saamiseks tuleb esitada kõik taotlused online keskkonnas selleks ette nähtud tähtajaks.

Altpoolt leiate:

  • 2018 taotlustähtaja inglisekeelsed taotlusvormide näidised võtmetegevustes KA105 (noortevahetused ja noorsootöötajate õpiränne), KA205 ja KA347.
  • 16.10.2018 taotlustähtaja inglisekeelsed taotlusvormid tegevustes ESC11 (vabatahtlik teenistus), ESC12 (ESK partnerlus), ESC13 (ESK partnerlus iga-aastane taotlus), ESC21 (töö- ja praktika projektid) ja ESC31 (solidaaarsusprojektid)
  • Euroopa Solidaarsukorpuse projektide kvaliteedimärgise  taotlusvormi (inglise keeles). Kvaliteedimärgise vormi võib täita ainult inglise keeles.

Enne taotlusvormi esitamist kontrolli kindlasti aegsasti üle, et kõik nõutud väljad oleksid täidetud ja et oled taotlusele lisanud kõik nõutud dokumendid: 1) allkirjastatud taotleja kinnitus kahel lehel ehk Declaration of Honour ; 2) partnerite kinnituskiri, kus on mõlema partnerorganisatsiooni esindaja allkiri; 3) projekti tegevuskava, sh ettevalmistav kohtumine. Lisade ebakorrektne ja hilinenud esitamine võib muuta teie projekti abikõlbmatuks.

2018 taotlusvormidele saab lisada ka digiallkirjastatud dokumente – palun määrake allkirjastamisel rolliks “seaduslik esindaja” ning resolutsioonina märkige oma organisatsiooni nimetus.

Palun veendu, et taotluse esitamise hetkeks on teie organisatsioonil (sihtasutused, mittetulundusühingud vms) esitatud viimane kohustuslik majandusaasta aruanne ning et see on nähtav Äriregistris staatusega “esitatud”. Selle puudumine võib muuta teie projekti abikõlbmatuks.

KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE

KA105 Õpirände taotlusvormi näidis (noortevahetus, noorsootöötajate õpiränne)
KA1 LISA noortevahetuse tegevuskava/ daily programme
KA1 LISA noorsootöötajate õpirände tegevuskava/ daily programme

KA2 – STRATEEGILINE KOOSTÖÖ (sh rahvusvahelised noortealgatused)

KA205 Strateegiline koostöö noortevaldkonnas (sh noortealgatused) taotlusvormi näidis 
KA205 LISA tegevuskava/ daily programme (strateegilised koostööprojektid ning rahvusvahelised noortealgatused)

KA3 – NOORTE OSALUSPROJEKTID

KA347 Osalusprojektide taotlustvormi näidis
KA3 Osalusprojektide tegevuskava /daily programme

EUROOPA SOLIDAARSUKORPUSE PROJEKTID

ESC11 vabatahtliku teenistuse taotlusvorm
ESC12 ESK partnerluse taotlusvorm
ESC13 ESK partnerluse iga-aastase taotluse taotlusvorm
ESC21 töö- ja praktikaprojektide taotlusvorm
ESC31 solidaarsusprojektide taotlusvorm
ESC52 ESK kvaliteedimärgi taotlusvorm

PARTNERITE KINNITUSKIRI EHK MANDAAT (kõik partnerid peavad mandaadi esitama kõikide Erasmus+ noortevaldkonna projektide kohta, milles nad osalevad)

Partnerite kinnituskiri ehk mandaat
NÄIDIS – Korrektselt täidetud ja esitatud mandaat

Kui vormidega tekib tehnilisi viperusi, pöörduge palun SANA kvaliteedikoordinaatori poole. Samuti saab taotluse täitmisel abi online vormide täitmise juhendist.

Kui õigeaegne elektrooniline esitamine ei õnnestunud tehniliste vigade tõttu, võib taotleja kahe tunni jooksul pärast ametliku taotluse esitamise tähtaega saata taotluse e-postiga koos kõikide lisadokumentidega oma riiklikule agentuurile. Kindlasti tuleb lisada salvestatud arvuti ekraanipilt (print screen), kus on näha ülevaade taotluse esitamisest tõendamaks, et taotlust ei olnud võimalik elektrooniliselt esitada. Seejärel analüüsib riiklik agentuur juhtumit ja teavitab taotlejat edasistest sammudest. Küsimused taaskord suunata SANA kvaliteedikoordinaatorile.

NB! KOOSTÖÖ PARTNERIIKIDEGA (partner countries):
Kui projekti on kaasatud kasvõi üks programmi partnerriik, klassifitseerub projekt automaatselt koostööna naabruspiirkondade riikidega. KA1 ehk õpirände kogueelarvest on koostööks ELi naabruspiirkondade võimalik eraldada maksimaalselt 25%. Konkurents toetuse saamiseks projektile, mis toimub koostöös partnerriikidega, on tihe. Soovitame seda arvesse võtta partnerite valikul ja projekti planeerides hästi läbi mõelda (ka taotluses selgelt välja tuua), kas ja mil määral on vajalik ja põhjendatud, et koostöö toimub justnimelt partnerriigiga.