Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

“Hooliv klass” otsib osalejaid!

Kutsume 6.-7. klasse osalema 2020. aasta sügisel toimuvas programmis!

Mis on “Hooliv klass”?

See on 2014. aastal välja töötatud sekkumisprogramm, mis toimib kooli ja noorsootöö koostööl ning soodustab noorsootöö väärtuste ja meetodite kaudu hooliva meeskonna kujunemist klassis. Programmi sihtgrupiks on 6.-7. klasside noored ja noortega töötavad inimesed (õpetajad, sotsiaalpedagoogid, koolipsühholoogid, noorsootöötajad, kooli juhtkond jt). Sekkumine on toeks klassidele, mis ei toimi ühtse meeskonnana, kus esineb konflikte ja õpilastel on raskusi õppetööle keskendumisel.

Programmi eesmärgid on:

 • õpetada 6.-7. klassi noortele oskusi ja pakkuda kogemusi, mis aitavad kujundada klassist hooliva meeskonna;
 • tõsta noorte õpimotivatsiooni ja koolirõõmu;
 • ennetada koolikiusamist ja koolist väljalangevust;
 • toetada õpetajate ja noorsootöötajate kujunemist hoolivust märkavaks ja esiletoovaks praktikuks;
 • tugevdada formaalhariduse ja noorsootöö koostööd.

Programmi elluviimise põhimõtted:

Programmi tegevused viiakse ellu kooli tugimeeskonna (oluline roll on klassijuhatajal), noorsootöötaja (koolisisese või -välise) ja klassi koostöös; Programmi käigus vaadeldakse klassi koos klassijuhatajaga kui meeskonda, mille juhiks on klassijuhataja; Programm keskendub tervele klassile ja rõhk on meeskonna liikmete  tugevusel ja omavahelisel hoolivusel;

Programm rajaneb usul, et kiusamiskäitumise ennetamiseks ja muutmiseks on oluline luua klassis hooliv õhkkond, andes seejuures vastutuse suhete hoidmise eest võrdselt nii õpilastele kui õpetajatele.

2020. aasta programm on avatud 6.-7. klassidele üle Eesti. Klassiga toimuva muutuse püsivuse kindlustamiseks on oluline, et klassijuhatajat toetaks laiem professionaalidest meeskond (kooli, kohaliku noortekeskuse või noorteorganisatsiooni noorsootöötaja, sotsiaalpedagoog, psühholoog, aineõpetaja, õppealajuhataja, lapsevanemad). Senine praktika on näidanud, et eriti oluliseks on kooli direktori ja/või õppealajuhataja osalus ja toetus.

Miks “Hooliv klass?”

Viieaastane kogemus ja mõju-uuringud kinnitavad, et programmis osalemine:

 • suurendab õpilaste suhtlemisoskust;
 • suurendab õpilaste rahulolu suhete ja tegevustega koolis;
 • aitab tõsta õpilaste hinnangut enda heaolule koolis;
 • aitab kaasa tülide rahumeelsele lahendamisele, läbisaamisele klassikaaslastega ning õpetajatega ja õppimisele kui meeldivale tegevusele;
 • muudab programmi lõpuks omasemaks kaaslastele hästi ütlemise ja ühistegevustes osalemise.

Kuidas toimub valik programmis osalemiseks?

Osalevad klassid valitakse välja koolide sooviavalduste põhjal (vt allolevat kandideerimisvormi), milles on oluline välja tuua:

 1. klassijuhataja ja klassi motivatsioon programmis osalemiseks (klassi hetkeolukorra ja soovitud muutuse kirjeldus, klassijuhataja valmisoleku kirjeldus muutuse toetamiseks ja mida on seni olukorra muutmiseks juba tehtud);
 2. kooli meeskonna koosseis (lisaks klassijuhatajale vähemalt kolmeliikmeline meeskond, kellest üks on noorsootöötaja/huvijuht ja üks kooli juhtkonna liige) ning kogu meeskonna valmisolek osaleda ja  panustada programmi tegevustesse täismahus.

Programmi valitakse osalema kokku 10 kooli.

 

Programmi ülesehitus

 • Koostöös koolitajaga hetkeväljakutsete kaardistamine ja eesmärkide seadmine.
 • Klassijuhataja toetamine kogu protsessi käigus programmi koolitajate poolt.
 • Koolitus- ja mentorlustegevuste kõrval viib klassijuhataja koos oma klassi ja tugimeeskonnaga ellu hoolivust ja meeskonda toetavaid tegevusi klassis/koolis.
 • Kahepäevane koolitus tugimeeskonnale (september 2020). Osalema oodatakse klassijuhatajat ja tema tugimeeskonna liikmeid. Teemad: programmi „Hooliv klass“ tausta, teooria ja lähenemise mõistmine; teadmine programmi põhimõtetest ja selle praktiseerimine; ettevalmistus noortekoolituseks; eesmärkide seadmine, tegevusplaani koostamine – rollide ja vastutuse jagamine, kuidas programmi põhimõtteid oma igapäevatöös ja kooli keskkonnas rakendada.
 • Kahepäevane koolitus klassile (sügis-talv 2020) noortelaagris. Teemad: klassi meeskonnatunde tugevdamine, meeskonnatöö oskuste lihvimine, oma tugevuste teadvustamine ja kasutamine meeskonnatöös, hoolivuse märkamine ja tunnustamine.
 • Kahepäevane koolitus tugimeeskonnale (november 2020). Teemad: protsessi hindamine, kolleegide toetamine, keeruliste olukordade lahendamine koolis ning tulemuste tutvustamine ja kogemuste jagamine osalenud koolide vahel.
 • Programmi läbivalt toimub mentorlus klassijuhatajale – kohtumised koolitaja ja klassijuhataja vahel, et toetada muutuse esiletoomist.

Programmi alguses ja lõpus kogutakse andmeid noorte eneseteadlikkuse ja heaolu kohta, et hinnata programmi mõju noorte sotsiaalsete oskuste kujunemisele ja klassi toimimisele hooliva kollektiivina. Hinnangu klassile annavad programmi alguses ja lõpus lisaks noortele endile ka klassiga kokku puutuvad õpetajad ning klassijuhataja.

 

Positiivset ja hoolivat käitumist tuleb märgata ja tunnustada, sest, mida märkad, seda tekib juurde!

Programmi töötas välja ja viib ellu SA Archimedese noorteagentuur koostöös koolitajatega.

NB! Lõplik programm koos teemadega kujuneb välja vastavalt valitud klasside ja tugimeeskondade vajadustele!

Lisainformatsioon

Programmis osalemine on koolidele tasuta. Koolidelt oodatakse omaosalusena tugimeeskondade transporti koolitustele ning klasside transpordi tasumist noortekoolitusele.

Programmi kandideerimistähtaeg on 22.06.2020.

Kandideerimisvormi leiate siit! 

Lisainfo programmi kohta

Lisaküsimustele vastab „Hooliv klass“ programmijuht Nele Mets: nele.mets@archimedes.ee.

 

Programm “Hooliv klass” viiakse ellu Eesti Noorsootöö Keskuse ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel. 

Programm “Hooliv klass” kuulub Kiusamisvaba Haridustee koalitsiooni, kus löövad kaasa veel ka Eesti Õpilasesinduste Liit programmiga Salliv kool, MTÜ Lastekaitse Liit programmiga Kiusamisest vaba lasteaed ja kool, MTÜ Noorteühing TORE, MTÜ Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut VEPA Käitumisoskuste Mänguga, TÜ eetikakeskus Hea kooli ja Väärtuskasvatuse kooli programmidega ja SA Kiusamisvaba Kool KiVa programmiga.