Jäta navigatsioon vahele

Teksti suurus

Kontrastsus

×

Võtmepädevused

Noortepassis kirjeldatakse õppimist elukestva õppe võtmepädevuste abil. „Pädevuse” all mõtleme teadmiste, oskuste ja suhtumiste kogumit. Mõiste „võtmepädevus” (ingl key competence) viitab millelegi, mis on igas eluvaldkonnas vajalik ning toetab inimese eneseteostust, sotsiaalset ühtekuuluvust, kodanikuaktiivsust ja tööalast konkurentsivõimet.

competences SKAcompetences

Noortepassi tunnistus, mis projekti lõpus kätte antakse, on pelgalt dokument, kuid sellegi poolest on see oluline dokument, mis kirjeldab projekti jooksul toimunud õppimist. See kirjeldab kindla perioodi jooksul saavutatud õpitulemusi. Ühe projekti jooksul ei ole kellelgi võimalik teha mõne võtmepädevuse ette linnukest ja öelda: “Nii, see on nüüd tehtud!”. Seda seetõttu, et võtmepädevused kuuluvad elukestva õppe juurde. See näitab, et Noortepassil on oma koht Euroopa hariduse ja tööhõive laiemas raamistikus. Noortepass on sageli esimene samm, millele järgneb veel palju teisi. (Allikas: Noortepassi avastades, lk 40).

key competences_method_by UNESCO EE in Literarium 2013 understanding competences

Elukestva õppe võtmepädevuste raamistik koosneb kaheksast võtmepädevusest. Vaata või lae endale võtmepädevuste joonis.

Suhtlus emakeeles

 • Võime väljendada mõtteid, tundeid ja fakte, suuliselt ja kirjalikult
 • Võime suhelda sobival viisil

Suhtlus võõrkeeltes

 • Oskus end võõrkeeles väljendada ja sellest aru saada
 • Kultuuriliste erinevuste ja mitmekesisuse mõistmine ja aktsepteerimine
 • Uudishimu keelte ja kultuuridevahelise suhtluse vastu

Matemaatikapädevus ning teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest

 • Oskus kasutada loogilist mõtlemist igapäevaelu probleemide lahendamisel
 • Oskus teha faktidel põhinevaid järeldusi

Infotehnoloogiline pädevus

 • Oskuslik ja kriitiline infotehnoloogia kasutamine
 • Põhilised arvuti ja interneti kasutamise oskused

Õppimisoskus

 • Oskus korraldada oma õppimist
 • Oskus vastutada oma õppimise eest ja sellega seotud takistustest üle saada
 • Oskus analüüsida ja hinnata oma õpitulemusi

Isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus

 • Oskus suhelda kohasel viisil sõprade, pere ja kolleegidega
 • Oskus käia läbi eri taustaga inimestega
 • Oskus lahendada konflikte konstruktiivsel viisil
 • Ülevaate omamine sellest, mis toimub teie külas, linnas, riigis, Euroopas ja maailmas
 • Teadmised demokraatia, kodanikuühiskonna ja inimõiguste kontseptsioonide ning ideede kohta
 • Osalus ühiskonnaelus

Algatusvõime ja ettevõtlikkus

 • Võime tegutseda oma ideede elluviimise nimel
 • Loovus ja uuenduslikkus
 • Julgus riskida
 • Projektijuhtimisoskused

Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus

 • Kõik, mis on seotud meedia, muusika, näitekunsti, kirjanduse, kujutava kunstiga jne, ning nende kaudu väljendatud loominguga

Kõik võtmepädevused on võrdselt olulised. Neist mitmes on kattuvaid ja üksteisega seotud aspekte ning teemasid, mis läbivad kogu võtmepädevuste raamistikku: nt kriitiline mõtlemine, loovuse rakendamine, algatusvõime, probleemide lahendamine, riskide hindamine jms on olulised kõigi kaheksa võtmepädevuse puhul.

Vaata ka inglisekeelset esitlust Noortepassist ja võtmepädevustest, sh oskustest, mida tööandjad aina enam hindavad.

LISALUGEMINE:

Mihus8_v0tmepAdevused MIHUS13